פרטיות

  1. חברת ד”ר ד. קליין ניתוחים פלסטיים ואסתטיקה בע”מ ח.פ 513238931 (להלן: “החברה”) מפעילה אתר האינטרנט בכתובת drklein.co.il (להלן: “האתר”) כפלטפורמה המאפשרת למשתמשים לקבל מידע על החברה והשירותים הניתנים על ידה.
  2. החברה מבקשת להביא לידיעתו של כל משתמש לרבות אדם או תאגיד העושה שימוש, מכל סוג שהוא באתר (להלן : “משתמש“) את מדיניות הגנת הפרטיות, האיסוף והשימוש במידע המתקבל במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר.
  3. הוראות אלו מהוות חלק מהוראות התקנון.
  4. החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת.
  5. ככל והמשתמש מוסר את פרטיו לאתר הרי שהוא מסכים שהנתונים הנמסרים על ידו ישמרו על ידי החברה בין היתר לצורך שמירה על קשר, משלוח דיוורים ועדכונים ובנוסף לשיפור השימוש באתר.
  6. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו מדויק וכי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ובעבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור מישהו אחר.
  7. המשתמש נותן את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אמצעי תקשורת אחרים שמסר המשתמש, לרבות מסרונים. הלקוח יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו הנ”ל באמצעות בקשה להסרה דרך האתר.
  8. בעשיית שימוש באתר המשתמש מסכים לקבל מהאתר קבצי “cookie”, ולשימוש בקבצים אלו על ידי האתר לצורך זיהויי וקבלת מידע אודותיו. אם המשתמש אינו רוצה לקבל קבצי “cookie” עליו לשנות את ההגדרות בדפדפן שלו, אולם אז יכול ולא יוכל להשתמש במלוא השירותים באתר.
  9. החברה תאחוז באמצעים מקובלים לצורך שמירת המידע המתקבל באתר ותמנע מהעברתו לאחרים אלא במקרים להלן : (1) התקבל צו שיפוטי המורה על מסירת המידע (2) המשתמש הפר את תנאי השימוש או תנאים אלו (3) הדבר דרוש לדעת החברה לצורך ליבון מחלוקת בין החברה לבין המשתמש (4) הדבר נדרש למנוע נזק לחברה או לצד שלישי.

תיאום פגישת ייעוץ

בוקר

צהרים

ערב

לפגישת ייעוץ